Bouwbesluit en geluid

Wie moet bouwen wordt geconfronteerd met het Bouwbesluit 2012 dat in plaats van de ‘versie’ uit 2003 is gekomen. Het Bouwbesluit 2012 bevat enkele nieuwe voorschriften speciaal voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. De nieuwbouwvoorschriften zijn meestal duidelijk. Het is echter veel interessanter en ook lastiger als je met bestaande bouw te maken hebt en bijvoorbeeld geluideisen moet bepalen. Bij verbouw mag een initiatiefnemer namelijk aan de hand van de verbouwvoorschriften zelf bepalen aan welke regels voldaan moet worden. Volgens het Bouwbesluit 2012 is verbouw het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Transformatie van gebouwen zal ook hieronder vallen. Maar wanneer worden we hiermee geconfronteerd? En in welke situaties zijn er wel/geen mogelijkheden om een goed binnenniveau te garanderen? Lees verder

Geplaatst in Bouwbesluit, Uncategorized, Vergunningen/Wabo, wet | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Woonschepen blijven geluidsgevoelig

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen.

Foto: Woonboten op een industrieterrein (bron www.leefmilieu.nl)

Vanaf 2012 zijn woonschepen geluidgevoelig. Bij de locatiekeuze van woonschepen heeft geluidbelasting nauwelijks een rol gespeeld. Veel schepen liggen dicht bij bedrijven en industrieterreinen en hebben een hoge geluidsbelasting. De geluidnormen zijn echter van toepassing. In geval van overschrijding van die normen moeten maatregelen genomen worden. In de praktijk is gebleken dat het treffen van adequate geluidsvoorzieningen op aanzienlijke problemen stuit en vaak niet mogelijk is. Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, bedrijventerreinen, Omgevingswet, ruimtelijke ordening, wet | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Geluidsverkavelingsmodel ruimtelijk relevant!

In de uitspraak 201308203/1/R3 van 4 februari 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat een geluidsverkavelingsmodel in bestemmingsplan voor een gezoneerd industrieterrein ruimtelijk relevant is.

Het betreft een bestemmingsplan voor het gezoneerd industrieterrein Oosteind te Papendrecht. In het plan is onder meer de geluidzone van het industrieterrein gewijzigd. Daarnaast is als bijlage bij het bestemmingsplan een zonebeheerplan met als onderdeel een geluidverdeelplan vastgesteld. Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, bedrijventerreinen, ruimtelijke ordening, Vergunningen/Wabo | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

De luchtkwaliteit bij een voormalige agrarische bedrijfswoning moet worden beoordeeld aan de hand van de luchtkwaliteitseisen als die woning door een derde mag worden bewoond. Het gaat om zogenoemde plattelandswoningen die geen binding hebben met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (4 februari 2015) over het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ van de gemeente Weert.

Luchtkwaliteit

Op grond van de Wet milieubeheer moet bij besluiten de luchtkwaliteit in principe op alle plaatsen beoordeeld worden. Dat geldt niet als sprake is van een zogenoemde arbeidsplaats. In dat geval gelden andere regels op basis waarvan de gezondheid en veiligheid van werknemers worden beschermd.

Plattelandswoning

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat een plattelandswoning geen arbeidsplaats is, als de bewoner geen binding heeft met het agrarische bedrijf. Dit betekent dat als besluiten worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit bij die plattelandswoning, rekening gehouden zal moeten worden met de luchtkwaliteitseisen.

Gevolg

Het gevolg van de uitspraak is dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat een plattelandswoning mogelijk maakt, de aanwezigheid van deze woning gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.

 

Bron: Persbericht RvS

Geplaatst in Luchtkwaliteit, ruimtelijke ordening | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen