Voorwaardelijke verplichting voor geluid

Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Ter Aar Vernieuwd Verbonden” vastgesteld. Het plan voorziet in een Integraal Kindcentrum (hierna: IKC), een sporthal, woningbouw en een rotonde ter plaatse van de kruising Aardamseweg-Westkanaalweg.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig worden geacht. Er bestaat daarbij beleidsruimte en moeten de betrokken belangen afgewogen worden.

Juist vanwege de flexibiliteit van het plan en ter bescherming van de bestaande omliggende woningen, bij wijze van voorwaardelijke verplichting, in de planregels is bepaald dat gebouwen binnen het plandeel met de bestemming “Gemengd” alleen in gebruik mogen worden genomen als bepaalde geluidwerende maatregelen zijn getroffen. Lees verder

Geplaatst in ruimtelijke ordening | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De vragen hadden betrekking op een overeenstemming van PAS met de Europese Habitatrichtlijn en een juridisch houdbaarheid daarvan.

Lees verder

Geplaatst in Luchtkwaliteit, wet | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bouwbesluit en geluid

Wie moet bouwen wordt geconfronteerd met het Bouwbesluit 2012 dat in plaats van de ‘versie’ uit 2003 is gekomen. Het Bouwbesluit 2012 bevat enkele nieuwe voorschriften speciaal voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. De nieuwbouwvoorschriften zijn meestal duidelijk. Het is echter veel interessanter en ook lastiger als je met bestaande bouw te maken hebt en bijvoorbeeld geluideisen moet bepalen. Bij verbouw mag een initiatiefnemer namelijk aan de hand van de verbouwvoorschriften zelf bepalen aan welke regels voldaan moet worden. Volgens het Bouwbesluit 2012 is verbouw het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Transformatie van gebouwen zal ook hieronder vallen. Maar wanneer worden we hiermee geconfronteerd? En in welke situaties zijn er wel/geen mogelijkheden om een goed binnenniveau te garanderen? Lees verder

Geplaatst in Bouwbesluit, Uncategorized, Vergunningen/Wabo, wet | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Woonschepen blijven geluidsgevoelig

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen.

Foto: Woonboten op een industrieterrein (bron www.leefmilieu.nl)

Vanaf 2012 zijn woonschepen geluidgevoelig. Bij de locatiekeuze van woonschepen heeft geluidbelasting nauwelijks een rol gespeeld. Veel schepen liggen dicht bij bedrijven en industrieterreinen en hebben een hoge geluidsbelasting. De geluidnormen zijn echter van toepassing. In geval van overschrijding van die normen moeten maatregelen genomen worden. In de praktijk is gebleken dat het treffen van adequate geluidsvoorzieningen op aanzienlijke problemen stuit en vaak niet mogelijk is. Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, bedrijventerreinen, Omgevingswet, ruimtelijke ordening, wet | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen