Spoortrillingen – extra budget voor onderzoek

Duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ervaart ernstige hinder van de trillingen veroorzaakt door treinen: irritatie, boosheid en onbehagen en ’s nachts verstoring van de slaap. Volgens RIVM gaat het naar schatting om 1.347.400 mensen van 16 jaar en ouder. Bij ongeveer 40 procent van de woningen in de zone van 300 meter is de maximale trillingssterkte hoger dan de grens waarop trillingen voelbaar zijn. Bij zo’n 1 procent van deze adressen is de maximale trillingssterkte hoger dan de grenswaarde van 3,2 millimeter per seconde.  Goederentreinen worden ervaren als meest hinderlijk.

Voor trillingen door rijdende treinen op bestaande spoorwegen zijn nog geen wettelijke normen. Het RIVM ontwikkelt op dit moment een standaardmanier om trillingen te berekenen. Bij grootschalige vernieuwingen van het spoor doet ProRail wel onderzoek doen naar trillingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om nieuw onderzoek te doen naar oplossingen voor de trillingshinder langs het spoor. Daarvoor wordt een budget van 20 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

Van Veldhoven (17-11-2020): “We weten op dit moment niet wat de beste manier is om trillingen die worden veroorzaakt door langsrijdende treinen tegen te gaan. Maar omdat omwonenden er last van hebben, vind ik het belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de overlast weg te nemen of te beperken.” De staatssecretaris sprak eerder tijdens een werkbezoek met omwonenden.

Er worden onder meer een aantal praktijkproeven uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan de effecten van nieuw bouwmateriaal op een spoorwegovergang, het gebruik van rubberen platen tussen en naast de rails op de dwarsliggers en het toepassen van under sleeper pads. Er wordt ook onderzocht of beter onderhoud van de wielen van goederentreinen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van trillingen.

Vanaf voorjaar 2021 gaat RIVM weer starten met een onderzoek naar de gezondheidseffecten van trillingshinder. Dat is het vervolg van het onderzoek van n 2013 .

Bron: https://www.rivm.nl/trillingen-langs-spoor

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/extra-budget-voor-onderzoek-naar-oplossing-spoortrillingen

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geluidnormen voor warmtepompen – wijziging Bouwbesluit (1 januari 2020)

Gebouwen moeten steeds beter geïsoleerd worden, er komen nieuwe eisen voor energiegebruik en als gevolg daarop ook nieuwe ontwikkelingen, zoals warmtepompen. Deze kunnen voor geluidoverlast in de omgeving zorgen.

De voorschriften voor installatiegeluid houden niet voldoende rekening met de eisen voor energiezuinige gebouwen. De artikelen 3.8, 3.9 en 3.10 worden aangevuld met nieuwe geluidseisen voor installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s) die buiten zijn opgesteld.Daarnaast worden bij de reeds bestaande geluidseisen voor (binnen opgestelde) installaties de installaties voor warmte- of koudeopwekking toegevoegd bij de opsomming van installaties waarop deze eisen betrekking hebben. Deze opsomming van installaties is daarmee geactualiseerd.

Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, Bouwbesluit, wet | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een milieuzone voor brom- en snorfietsen – ook als maatregel tegen geluidoverlast?

De gemeente mocht voor de gehele bebouwde kom in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren en – in het verlengde daarvan – om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van (andere) verkeersdeelnemers te voorkomen. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. In deze milieuzone mogen brom- of snorfietsen die voor het eerst in 2010 of eerder in gebruik zijn genomen, vanaf 1 januari 2018 niet langer worden gebruikt. De rechtbank oordeelt dat de gemeente bevoegd is om dit in te stellen en het nut hiervan deugdelijk met rapporten heeft onderbouwd. Daarnaast worden brom- of snorfietseigenaren niet onevenredig hard door deze maatregel geraakt. Zo kan er om een ontheffing worden gevraagd, kan deels met subsidie worden overgestapt op schoner vervoer en is de maatregel ver van tevoren aangekondigd. De milieuzone in de huidige vorm mag dus in stand blijven.

Zou vergelijkbare oplossing ook gebruikt kunnen worden om het geluidsoverlast van bromfietsen te beperken? Of kunnen we breder denken: op weg naar geluidsarme zones?

 

Bron: https://www.rechtspraak.nl/

Geplaatst in Gezondheid, ruimtelijke ordening | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Voorwaardelijke verplichting voor geluid

Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Ter Aar Vernieuwd Verbonden” vastgesteld. Het plan voorziet in een Integraal Kindcentrum (hierna: IKC), een sporthal, woningbouw en een rotonde ter plaatse van de kruising Aardamseweg-Westkanaalweg.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig worden geacht. Er bestaat daarbij beleidsruimte en moeten de betrokken belangen afgewogen worden.

Juist vanwege de flexibiliteit van het plan en ter bescherming van de bestaande omliggende woningen, bij wijze van voorwaardelijke verplichting, in de planregels is bepaald dat gebouwen binnen het plandeel met de bestemming “Gemengd” alleen in gebruik mogen worden genomen als bepaalde geluidwerende maatregelen zijn getroffen. Lees verder

Geplaatst in ruimtelijke ordening | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen